24 October 2008

หญิงไทย ใจกล้า โสดถาวรมากขึ้น

หญิงไทย ใจกล้า โสดถาวรมากขึ้น

หันไปรอบๆ ตัว บางคนพบว่ามีหนึ่ง...สอง...สามของผู้หญิงที่คุณรู้จักครองตัวเป็นคนโสด ...ถามว่าทำไมผู้หญิงไทยจึงเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น ?

จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พบว่าผู้หญิงโสดที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นวัยเจริญพันธุ์ ได้เพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 10 คือจากร้อยละ 62.7 ในปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี พ.ศ. 2543 และเมื่อเทียบอัตราส่วนร้อยละของผู้หญิงอายุ 50-59 ปี ที่ยังเป็นโสดพบว่า ผู้หญิงในช่วงปลายวัยเจริญพันธุ์ที่ยังเป็นโสด มีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.2 ในปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี พ.ศ. 2543 อัตราส่วนของผู้หญิงช่วงเริ่มต้น และปลายวัยเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงว่าหญิงไทยมีแนวโน้มเลื่อนการแต่งงานให้ช้าลงและครองความเป็นโสดถาวรเพิ่มมากขึ้น

ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ หญิงไทย “ใจกล้า...โสดถาวร มากขึ้น” เราลองมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกที่จะเป็นโสดของผู้หญิงหรือเปล่า

อ่านต่อ

No comments:

คนโสด.com